Надежда, наречена Кламат

10,00 лв.

Описание

5% от печалбата от тази книга ще бъде дарена от нашето издателство “Анхира” на благотворителната организация “ЛайтСорс“. Така с купуването ѝ всеки от вас ще помогне за подобряване на интериора в българските училища!

Тази кни­га­ е фо­тораз­каз за пъ­те­шес­т­вие в Аме­ри­ка, вдъхно­ве­но от въ­об­ра­же­ни­е­то на пи­са­те­ля Ар­тър Ко­нан Дойл и про­чу­тия му ро­ман “Из­гу­бе­ни­ят свят”. За раз­ли­ка от “Из­гу­бе­ни­ят свят” – изо­ли­ра­но пла­то, ко­е­то фан­та­зи­я­та на сър Ко­нан Дойл е на­се­ли­ла с ди­но­зав­ри и с как­ви ли не още пра­ис­то­ри­чес­ки жи­вот­ни и растения – ще тръг­нете по сле­ди­те на ед­но още по-древ­но, но на­ис­ти­на оце­ля­ло и до ден дне­шен тво­ре­ние на при­ро­да­та.

То­ва е си­ньо-зе­ле­но­то во­до­рас­ло, ко­е­то уче­ни­те на­ри­чат AFA (съкращени­е­ на ла­тин­с­ко­то му на­и­ме­но­ва­ние). То е би­ло сред пър­ви­те ор­га­низ­ми на Зе­мя­та, по­мог­на­ли да се от­де­ли кис­ло­род в ат­мос­фе­ра­та и оси­гу­ри­ли ос­но­ва­та за съ­щес­т­ву­ва­не­то на живот­ни­те и чо­ве­ка.

Ще се озовете в ед­но из­к­лю­чи­тел­но мяс­то на планетата, ко­е­то е сред най-бо­га­ти­те из­точ­ни­ци на AFA. То­ва е езе­ро­то Горен Кла­мат в Кас­кад­ни­те пла­ни­ни на ща­та Оре­гон. Впе­чат­ле­ни от ге­олож­ка­та му ис­то­рия и от уни­кал­на­та еко­сре­да, из­с­ле­до­ва­те­ли­те го срав­ня­ват имен­но с “Из­гу­бе­ни­ят свят” и твър­дят, че Кла­мат­с­ки­те во­до­рас­ли днес са най-пълно­цен­на­та ди­во­рас­тя­ща хра­на.

Книгата включва мнения от холистични лекари, както и статии с описания на ползите от водораслите, написани от популяризатори на природосъобразния начин на живот, като д-р Гейбриъл Казънс, д-р Вилма Михайлова, д-р Петър Найденов и Ели Хорозова.

Допълнителна информация

Автор