Школа на единното учение

1,90 лв.

Изчерпан

Описание

СЛОВО НА ЕДИННОТО УЧЕНИЕ

От дълбините в дълбочината на съкровеното Слово, раждайки се, като сияеща сфера се разширява Мисълта. И три Свята сътворява. Във всеки от трите е нейното дихание и плът. Тя е причина на всичко.
Първият е сияещият свят, в него няма нито време, нито нощ, нито ден. В него чрез Духовете, създадени от Творящата Мисъл, дишат законите на Творението. И управляват втория свят – Света на Душите, света на светлината и сенките, на звездни лъчи и пространствени форми, невидими за земното око.Там на гра-ницата с третия Свят се уплътняват сенките и формите. И Духът Човек става.
В третия Свят на него му предстои сам да осъзнае, че смяната на нощта и деня, движението на тревите и водите, тътенът на вулкана и трудът на мравката се управляват от Мисълта, родена в дълбините на съкровеното Слово. Тук му предстои сам да сътвори себе си  като Дух.

Първоосновата на нещата е Идеята. Идеята властва в Света и над Света, защото Светът е състояние на Ума. Всички форми на битието, проявени или не проявени, както сътворени, така и зараждащи се в Ума на Творящия, са разпределени на три нива – Духовно, Душевно и Физическо. Формите, събитията и обектите, проявени на всичките три нива, се наричат “въплътени”.  Всички нива на битието са материални, тъй като материята е енергия, енергията е Дух, а Духът е най-фината материя. Изтъкана от Духовната материя, Идеята непрекъснато променя света като го обновява, затова мъдреците я наричат “Причина”.

Плаче детето насън, скърби за напуснатия Дом на Сиянието. Чрез чистотата си прозира страданията, които ще срещне. Не може да си спомни обратния път, сякаш се е заблудил в гората.
С ранна болка плаща детето за това, че бащата и майката са забравили пътя, забравили са го майките и бащите на техните майки и бащи. Като жители на третия Свят, те са служели и служат на телата, без да виждат отвъд земния кръг. Скрити от тях са законите на Света на Душата и Света на Творението. Не знаят. Не помнят. А ако започнат да си спомнят, не желаят да помнят за тях, защото тези закони издигат прегради пред низките страсти.

На тези, безпаметните, ръцете им са потънали в кръв, телата им са поразени от болести, среброто им се превръща в гной, щастието им е илюзорно и удоволствията им са мимолетни. Отново и отново те ще плачат в люлките насън, докато не се възвърне тяхната памет.

Три форми на неразбиране са причина за болестите, страданията, нищетата и злите дела, които терзаят душата и плътта на Човека:
1. Неразбиране за своята Истинска Природа и неумението (нежеланието) да разпознаеш Нейните прояви във всекидневния живот. Полезно е да практикувате и да се стремите да разберете твърдението “Аз не съм тяло, аз съм Дух”.
2. Неразбиране относно главните Закони, които управляват нашия живот и развитие. Отказът от познание и приемане на тези Закони прави невъзможно духовното развитие на Човека. Несъответствието между мисленето и действията на Човека и Законите на Духа, управляващи Вселената, създава конфликт, резултатът от който може да бъде само болка и разочарование. Познанието на Великите Закони и привеждането на своите мисли, чувства и действия в резонанс с тях, води до освобождаване от превъплъщаване и до пребиваване в Царството Божие още по време на живота на тялото.
3. Неразбиране за природата на мисълта, чувството и словото. Мисълта, чувството и словото са велика духовна сила. Неспособността да се контролира тяхната енергия води до това, че тази сила става разрушителна и се обръща срещу лекомисления, злонамерения и голословния. Мислите, чувствата и речта преобразяват живота ни, ако се отнасяме към тях като към духовна практика.

Зъл и завистлив бедняк живял сред зли и завистливи просяци и всички се опитвали да си отнемат един друг храната и парцалите и никой не желаел да се труди. Беднякът мечтаел събратята му да станат добри и щедри, а той да стане богат. Тогава и той не би имал нищо против да стане добър и щедър.
“Защо съм нещастен, завистлив и зъл?” – задавал си той въпроса. И си отговарял: “Защото съм беден”.
Духът казва: “Ти си нещастен и беден, защото си завистлив и зъл”.

Допълнителна информация

Автор